Informacja dla rodziców o odpłatności za przedszkole

  1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku).
  2. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o którym mowa w pkt.1, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
  3. Stawka żywieniowa jest określana przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 10 zł.
  4. Opłaty za korzystanie z przedszkola oraz za korzystanie z wyżywienia wnoszone są do dnia 10-go każdego miesiąca z góry na indywidualne rachunki bankowe. Datą dokonania zapłaty jest data obciążenia rachunku rodzica/opiekuna prawnego/osoby sprawującej pieczę zastępczą.
  5. Pierwszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu przy rozpoczynaniu edukacji przedszkolnej w danym roku szkolnym nalicza się z góry za cały miesiąc zgodnie z faktycznym czasem pracy przedszkola.