Deklaracja dostępności Przedszkole nr 31

Przedszkole nr 31 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p31.edu.gdnsk.pl uniniejszej placówki.

 •     Data publikacji strony internetowej: 2018-08-27
 •     Data ostatniej istotnej aktualizacji:data-aktualizacja" 2020-10-27

Status pod względem zgodności z ustawą

 Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 •  Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
 •  Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), 
 • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).  Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

       Wyłączenia

Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Beata Ryńska : email sekretariat@p31.edu.gdansk.pl

Telefon: 58 301 53 69

 • Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska

Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12

80-801 Gdańsk

E-mail: umg@gdansk.gda.pl

Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich" Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dojazd

Do siedziby Przedszkola nr 31  w Gdańsku przy ul. Krowoderska 8 można dojechać linią autobusową numer 106, 111 – przystanek „Elbląska”. Odległość od najbliższego przystanku wynosi około 450 m. Można dojechać także tramwajem nr 8, 9 -  przystanek ‘’Akademia Muzyczna” odległość około 400 m lub przystanek „Głęboka ”, odległość około 300. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl.

Opis ogólny budynku przy ul. Krowoderska 8

Do budynku prowadzi jedno wejście. Przedszkole jest dwupoziomowe. Wewnątrz nie ma windy ani ułatwień w postaci pochylni, platform, pętli indukcyjnych czy informacji głosowych. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 stopnie  oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Przy wejściu wydzielona jest strefa kontroli zabezpieczona domofonem. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl

Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia